Fylkesvei 313 skal legges om på en strekning ca. 1 km fra kryss med fv.319 mot Svelvik, frem til eks. bru over Sandeelva. Det skal lages to ny rundkjøringer og nye gangkulverter for gående og syklende to steder på strekningen.